9.04.2020 r

Totus Tuus JM! Wielki Czwartek.Moje myśli biegną do Wieczernika i ogrania mnie wzruszenie. Wszystko co Panie Jezu powiedziałeś i uczyniłeś w Wieczerniku jest tak wielkie i przejmujące i przeobrażające, że pozostaje mi tylko jedno: dziękować i wielbić Cię. Od Mowy Eucharystycznej i umycia nóg uczniom swoim, od przykazania miłości, które nam dałeś do ustanowienia Sakramentu   Eucharystii i kapłaństwa – to wszystko podczas tej ostatniej wieczerzy stało się punktem wyjścia do tego co uczynisz w Wielki Piątek na Krzyżu  i  w Noc Paschalną wychodząc z grobu.

W pustej katedrze będę się wieczorem modlił razem z ks. Przemkiem za Was moi kochani Parafinie, z Wami wszystkimi, którzy przychodzicie, aby w katedrze i w kościele św. Małgorzaty przeżywać święte, sakramentalne spotkanie  z Jezusem. Tak bardzo chciałbym, aby ołtarz był otoczony Wami wszystkimi.  Doprawdy, przychodzi na nas wszystkich próba, próba  wiary i miłości. Czy my sobie zdajemy sprawę z tego czym jest Eucharystia , jakim wielkim darem jest Eucharystia, która  uobecnia tajemnicę Wieczernika, tajemnicę tej Miłości, która służy i  Karmi ?. „ Umiłowawszy swoich do końca ich umiłował. ”   Słońce mogłoby nie świecić ale Eucharystii nie może nam zabraknąć. To jest pokarm uczniów Chrystusa. To jest pokarm na życie wieczne. To jest recepta na pełne życie  w Bogu. Jezus nauczył nas służyć sobie wzajemnie – umył nogi uczniom swoim i powiedział: „ Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”. My nie możemy żyć bez Eucharystii. Dlatego wołamy Panie miej miłosierdzie dla nas, zlituj się nad nami , abyśmy najszybciej mogli odnaleźć się przy Ołtarzu.

Tęsknie za Wam Siostry i Bracia moi. Tymczasem zróbcie wszystko co Jezus nam każe. Przygotujmy w swoim domu Wieczerzę. Niech będzie stół nakryty białym obrusem, niech na nim znajdzie się krzyż i świeca i co bardzo ważne Pismo Święte , znajdźmy w nim opis  Paschy Żydowskiej:  Księga Wyjścia – 12, 1-14 i relacje św. Pawła: z Listu do Koryntian – 11,23-26 oraz Ewangelię św. Jana – 13,1-15  – skorzystajmy z transmisji telewizyjnej o g.17.3o TV 3 – z Katedry Poznańskiej – wykorzystajmy wcześniej to co mamy na stronie: www.swietawdomu.pl

Wzbudźmy doskonały żal za grzechy, postanówmy w najbliższym jak to będzie   możliwe czasie pójść do spowiedzi św. i zaprośmy do swego życia Jezusa Chrystusa naszego Pana i Boga, który zbawił nas prze to co uczynił w Wieczerniku i na Krzyżu i w Noc paschalną.  Może po raz pierwszy z pomocą łaski Bożej bardzo osobiście podziękuję Jezusowi  za to to wszystko co mi dał i nieustannie daje.

Czytanie z Księgi Wyjścia: 12,1-15

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:  „Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami.
Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”».

Psalm responsoryjny

Ps 116 Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia *
i wezwę imienia Pana.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego wyznawców.
Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy, *
Ty rozerwałeś moje kajdany.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.

Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela

Drugie czytanie

1 Kor 11, 23-26

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!»

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

Werset przed Ewangelią (Alleluja)

J 13, 34

Chwała Tobie, Królu wieków

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Chwała Tobie, Królu wieków

Ewangelia

J 13, 1-15

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Oto Słowo Pańskie

8.04.2020 r

Totus Tuus JM! Wielka Środa. Prorok Izajasz w proroctwie o cierpiącym Słudze Jahwe ukazuje całkowitą gotowość Sługi Jahwe do wypełnienia woli Boga ale też ukazuje Boga, który swego Sługę podtrzymuje w wiernym wypełnieniu posłannictwa. W Ewangelii dzisiejszego dnia widzimy Judasza zdecydowanego zdradzić Jezusa. Judasz otrzymał propozycję zapłaty 30 srebrników  za zdradę. Smutna historia zagubionego człowieka, która doprowadzi go do nieszczęścia. Jezus powiedział: “Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”.  Ciarki po plecach przechodzą gdy się słyszy: lepiej gdyby się nie narodził. Jak można swoje życie zmarnować narażając je na wieczne potępienie.  Jednak dzisiejsza Ewangelia to jeszcze inne zadanie – “Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedźcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski, u Ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak  jak im polecił Jezus”. Mamy więc ostatnie godziny. Przygotujmy się do Paschy –  z naszą rodziną, czy w samotności swego mieszkania, zjednoczeni z Kościołem, absolutnie otwarci inaczej jak dotąd na przeżywanie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej za pomocą transmisji TVP z Poznańskiej Katedry : w Wielki czwartek –  o godz. 17.3o . To nie będzie to samo i tak samo – jednak będzie to tyle ile mogę dla duchowego swego pożytku uczynić w tych szczególnych ogarnieniach czasu pandemii. … korzystajcie ze strony: www.swietawdomu.pl

7.04.2020 r

Totus Tuus JM! Jest Wielki Wtorek. Ewangelia prowadzi nas do Wieczernika. Jezus mówi: “Jeden z was mnie zdradzi”. O kogo chodzi? – zapewne o Judasza. Jezus zna nasze życie, nasze dobre i słabe punkty. Jeszcze nie wszystko stracone. Wciąż mogę się nawrócić. I jeszcze jedno z dzisiejszej Ewangelii – zapewnienie Piotra: “Życie moje oddam za Ciebie.  Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie ? Zaprawdę , zaprawdę powiadam ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. Sam nie dam rady – staję z pokorą przed Tobą Panie i proszę: daj mi siły i łaskę swoją, abym pozostał zawsze przy Tobie. Maryjo Matko moja prowadź mnie do Jezusa.

6.04.2020 rok

Totus Tuus JM! Wielki Poniedziałek. Jezus przybywa do Betanii na sześć dni przed Paschą, przybywa do swych przyjaciół: Łazarza, Marii i Marty.  Co czyni Maria? namaszcza drogocennym olejkiem nogi Jezusowi. Co ja mogę dzisiaj zrobić ? zaprosić Jezusa do Betanii  swego serca, mogę namaścić Jezusowi nogi. Już niebawem zostaną przybite do krzyża. Mogę “namaścić nogi” komuś kto przeżywa lek, znajduje się w potrzebie egzystencjalnej. Jezu otwórz mi oczy i serce i daj odwagę moim nogom, aby nie lękały się iść.

patrzmy : www.swietawdomu.pl        / wysłuchajmy naukę rekolekcyjną

5.04.2020 r

Totus Tuus JM! ” św. Paweł “Dla nas Chrystus stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię” Jest Niedziela Palmowa. Rozpoczyna się Wielki Tydzień. Chcemy wyjść na spotkanie w Jezusem przybywającym do świętego miasta, aby zrealizować swe zbawcze posłannictwo. Chcemy podążać za Jezusem wsłuchując się  opis Jego Męki . Tak bardzo chciałbym razem z Jezusem dotrzeć na Kalwarię i być w tej “piątce”  pod Krzyżem razem z Maryją i Janem po to,  aby wielbić niepojętą miłość Boga do mnie oraz aby usłyszeć testament z Ołtarza Krwawej Ofiary.

+. Warto wykorzystać materiał przygotowany przez kapłanów i świeckich na Wielki Tydzień i święta Zmartwychwstania Pańskiego. Poniżej podajemy adres strony: www.swietawdomu.pl 

4.04.2020 r

Totus Tuus JM. “Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy  i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha” woła prorok Ezechiel. Jest sobota poprzedzająca Niedzielę Palmową. Czy mam przygotowane palmy? czy wyjdę na spotkanie Jezusa, aby Go pozdrowić. Z czym wyjdę ?Przecież przybywa, aby mnie zbawić. On Jeden, za lud cały, złoży ofiarę odkupienia. Hasanna Synowi Bożemu!

3.04.2020 r

Totus Tuus JM! Wierność swemu powołaniu kosztuje. Spojrzymy dzisiaj na Krzyż, a zobaczymy ile kosztuje wierność powołaniu – “nie moja lecz Twoja wola niech się stanie”. Jak dobrze, że możemy modlić się Psalmami. Psalmy  wyrastają z doświadczenia ludzi zanurzonych w Bogu.

Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 5-6. 7 (R.: por. 7)

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Miłuję Cię, Panie, *
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, *
mój Wybawicielu.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Boże, Skało moja, na którą się chronię, *
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Ogarnęły mnie fale śmierci *
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.
Oplątały mnie pęta otchłani, *
schwyciły mnie sidła śmierci.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga
i głos mój usłyszał ze swojej świątyni, *
dotarł mój krzyk do Jego uszu.

Pana wzywałem i On mnie wysłuchał

2.04.2020 r

Totus Tuus JM. Z Ewangelii św.Jana : “Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Jezus mówi jasno i oczekuje od nas przyjęcia Jego Słowa, Jego nauki i pójścia za NIM. Z Nim nie umrzemy na wieki. Z Nim nie będziemy bezdomni. On nas prowadzi do ziemi obiecanej do Domu Ojca. Ważne, abym był wierny przymierzu, które z Nim zawarłem podczas chrztu św. Jestem Jego. Uwielbiam Cię.

Kard. Dziwisz zachęca, by w dzisiaj – w czwartek, 2 kwietnia, o 21.37 zjednoczyć się we wspólnej modlitwie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i prosić o ustanie pandemii koronawirusa. Kardynał  proponuje, by odmówić wtedy Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu, który sam niedawno złożył w łagiewnickim sanktuarium:

„Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II. Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.Błogosław wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą, zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który niszczy ludzkie serca. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami”.

1.04.2020 r

Totus Tuus JM. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: „ Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie  prawdzie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli…. i dodaje Jezus :  Zaprawdę powiadam wam: Każdy , kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”. Wszystko zależy od tego jednego: czy ja wierzę w Jezusa Chrystusa – Pana i Boga oraz czy jestem Jego uczniem. Tylko On może mnie wyzwolić z grzechu i tylko On może dać mi wolność. Historia opowiadana przez proroka Daniela o mężach pełnych wiary, wrzuconych do ognistego pieca mówi, że ostatecznie musimy być gotowi na każdą próbę . To co najważniejsze to ocalić swoją wiarę, swoją przynależność do Chrystusa. Pokładam w Panu ufność swą, zawsze ufam Jego Słowu.

ks. Tomasz Jaklewicz

Wierzyć, znaczy przechadzać się pośród ognia

Można śmiało powiedzieć, że świat został dziś wrzucony do rozpalonego pieca. Ludzkość przechodzi przez czas niezwykłej próby. Czas próby wiary, charakteru, wierności, człowieczeństwa. Ogień w Biblii jest symbolem wieloznacznym. Z jednej strony oznacza Bożą obecność (patrz płonący krzew), ale jest także obrazem cierpienia, kary za grzechy, sądu Bożego. W tym drugim znaczeniu ogień pełni rolę oczyszczającą i przetwarzającą tych, którzy zostali poddani jego działaniu.
Opowieść z Księgi Daniela o trzech młodzieńcach wrzuconych do rozpalonego pieca zawiera w sobie jakoś wszystkie te wymiary. Wiara Szadraka, Meszaka i Abed-Nega została poddana ostatecznej próbie. Cierpią z powodu swojej wierności Bogu. Są gotowi oddać za nią życie. Nie chcą kłaniać się złotemu posągowi, chcą kłaniać się tylko Bogu, któremu służą. Nie oczekują wcale od Boga, aby ich wybawił. Królowi Nabuchodonozorowi odpowiadają, że owszem, Bóg może ich wybawić, ale… jeśli zechce. Nie ma w nich żadnej pychy. Jest pokorna ufność wobec Stwórcy.
I co się okazuje? „Widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego”. Niezwykły obraz. Ogień nie wyrządza szkody tym, którzy ufają Bogu. Co więcej, właśnie w tym ogniu próby doświadczają Bożej obecności, której manifestacją jest anioł. Przechadzają się pośród ognia. Są rozwiązani, czyli wolni.
Można w tych młodzieńcach zobaczyć obraz Kościoła, który poddany próbie trwa w wierności Bogu. Kościół nie może oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Bogiem prawdziwym. Często szukamy jakichś ziemskich podpórek dla wiary, dodatkowych zabezpieczeń (finansowych, politycznych, medialnych itd.). W chwili próby to wszystko płonie w ogniu. Zostaliśmy dziś pozbawieni nawet tych dobrych rzeczy, które pomagają nam wierzyć. Nie możemy się gromadzić w kościołach, brakuje nam wspólnoty, sakramentów, Eucharystii. Zostaje tylko „naga” wiara, bezbronna ufność. Jeśli Bóg chce, może nas uratować.
„Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega” – mówi król, który jeszcze przed chwilą sam uważał się za boga i domagał się boskiej czci. Świadectwo ma ogromną siłę. Każde cierpienie jest wyjątkową szansą na danie świadectwa. Wierzyć to znaczy przechadzać się pośród ognia. Nawet w rozpalonym piecu Bóg nas nie opuści. Przeprowadzi nas ku czemuś większemu. Przez ogień.

 

31.03.2020 r

Ps.102 –   “Wysłuchaj, Panie, mojego wołania”. Jesteśmy uwięzieni. Wyprowadź nas  Panie z naszej niewoli. Jesteśmy trochę podobni do Ludu izraelskiego poddanego próbie jadowitych wężów. Ratunkiem dla nich było uznanie swej niewierności i spojrzenie na  wywyższanego  przez Mojżesza, wykonanego z brązu węża.  Jezus w Ewangelii mówi o wywyższeniu Syna Człowieczego. Trzeba, abyśmy spojrzeli na krzyż i jeszcze więcej , abyśmy spojrzeli na wywyższonego na krzyżu Syna Człowieczego. To On – To Bóg. Spojrzeć z pokorą i z wiarą i ze skruchą. W Nim jest moje życie , w Nim jest moje ocalenie.

BÓG wysłał nas na pustynię, byśmy zrozumieli to, co Najważniejsze.

 30.03.2020

„Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie”. Ewangelia dzisiejsza opowiadająca historię kobiety pochwyconej na cudzołóstwie, przyprowadzonej przez Żydów do Jezusa, aby ją potępił i skazał na śmierć przez ukamienowanie. I to pytanie, które uczy nas życia w prawdzie, uczy na pokory: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. Wszyscy odeszli. Pozostał Jezus i kobieta stojąca na środku i słowa Jezusa: „ Nikt cię nie potępił? I Ja ciebie nie potępiam, – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”. Skruszony grzesznik przy Jezusie zyskuje przebaczenie i nowy początek. Chodzi o to, abyśmy nie sądzili innych, abyśmy ich nie kamienowali lecz sami się nawracali i żyli w prawdzie.

29.03.2020 r

Liturgia Słowa V Niedzieli Wielkiego Postu jest pełna nadziei. Oto Jezus przychodzi do Betani , do swych przyjaciół, by dokonać wielkiego cudu wskrzeszenia Łazarza. Wszystko co się dokonało w Betani,  miało swój ciężar gatunkowy, ponieważ miało objawić wielkie dzieło Boga, którego ludzkość będzie świadkiem w dniach męki Jezusa Chrystusa i podczas Nocy Paschalnej. Pan Jezus ma tylko jedno pragnienie – zbawić nas, ocalić nas, obmyć własną krwią i przeprowadzić do pełni życia. ” Ojcze , za nimi proszę, za tymi których mi dałeś , aby nikt nie zginął ale aby wszyscy mieli życie wieczne . A to jest żcyie wieczne : aby znali Ciebie, jedynego prawdizwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa “. Te słowa wypowiada Jezus przeddzień swej męki na krzyżu. Jezus ma tylko jedno pragnienie: ocalić nas. Bądź uwielbiony Panie.

 

28.03.2020 r

” Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, każdy kto w Niego wierzy, ma życie wieczne”. Te słowa Jezusa komunikują nam fundamentalny przekaz: do życia wiecznego prowadzi droga jedynie przez JEZUSA. Odwrócić się od Jezusa znaczy tyle co skazać się na śmierć wieczną. Panie! Ty masz Słowa Życia Wiecznego , Ty sam jesteś Słowem.   Tymczasem dzisiaj prorok  Jeremiasz w pierwszym czytaniu ukazuje plan złych ludzi, którzy mówią :   «Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!» Panie przebacz nam – raz jeszcze wyznaję “Ty jesteś Zbawicielem świata” . Módlmy się hymnem z dzisiejszego dnia:

Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
I obciążeni winami,
A niosąc w sobie bezsilną samotność,

Szukamy Twojej pomocy.

Bo przecież jesteś troskliwym pasterzem
I nie chcesz śmierci grzesznika,
Lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze,

A przez to życie otrzymał.

W tym świętym czasie powrotu do Ciebie,
Gdy dajesz łaskę pokuty,
O miłosierdzie błagamy z nadzieją

I zło naprawić pragniemy.

Potężne światło, jaśniejsze od słońca,
Którego tarcza już wschodzi,
Wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie,
W Najświętszej Trójcy Jedyny. Amen.

Zapraszam do transmisji : nasza strona internetowa: Na żywo. Bieżące wiadomości w ogłoszeniach parafialnych.

 

27.03.2020

Panie,  Ty masz Słowa Życia wiecznego. To apostolskie wyznanie wiary. Wciąż odkrywać na nowo Boga i Jego wolę. W Nim jest Światło Życie. Ty masz Słowa Życia wiecznego. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyraźnie nam mówi: skąd i od Kogo przychodzi.” … lecz prawdziwy jest tylko Ten , który Mnie posłał… Ja Go znam… On Mnie posłał…” Tak – pełnić wolę Ojca – oto przychodzę. Jakże znamienne jest dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Mądrości: “bezbożni mówili sobie: «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad karności. Głosi, że zna Boga, zwie siebie dzieckiem Pańskim. Jest potępieniem naszych zamysłów, sam widok jego jest dla nas przykry, bo życie jego niepodobne do innych i drogi jego odmienne. Uznał nas za coś fałszywego i stroni od dróg naszych jak od nieczystości. Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy i chełpi się Bogiem jako ojcem. Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa, wybadajmy, co będzie przy jego zgonie. Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym, Bóg ujmie się za nim i wyrwie go z rąk przeciwników. Dotknijmy go obelgą i katuszą, by poznać jego łagodność i doświadczyć jego cierpliwości. Zasądźmy go na śmierć haniebną, bo – jak mówił – będzie ocalony»” Czyż słowa te nie odzwierciedlają jakże  częstej postawy współczesnego człowieka, który nieustanne mówi ”  «Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam przekraczanie Prawa, wypomina nam przekraczanie naszych zasad ”

Dzisiaj piątek – z katedry transmisja Drogi Krzyżowej oraz Różańca. W niedzielę wszystkie transmisje mszy św. na naszej stronie internetowej ( Na Żywo )

Dzisiaj o g.18.oo Ojciec Świty Franciszek pobłogosławi świat Najświętszym Sakramentem.

 

26.03.2020 r

Totus Tuus JM!  “Przebacz o Panie swojemu ludowi”. To wołanie z głębi kapłańskiego serca i to wezwanie z proroka Ezechiela: “odrzućcie od siebie wszystkie grzechy i utwórzcie sobie nowe serca i nowego ducha”. Tyle łask otrzymujemy od Jezusa, lecz tego nie widzimy, wciąż tego nie doceniamy. Przechodzimy obok. Żyjemy własnym życiem, według własnego upodobania. Wciąż budujemy sobie cielce, bożki na własny użytek. Przebacz Panie mnie i swojemu ludowi za brak wiary i wierności. Dzisiejsze pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia ukazuje potęgę modlitwy wstawienniczej. Modlić się ma kapłan, matka i ojciec, modlić się ma każdy kto niesie odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Jak wielka jest potęga modlitwy wstawienniczej – modlitwy  za powierzony nam lud. Modlitwa  za mocnych i słabych, za tych co blisko i co daleko od Boga. Zmiłuj się nad nami Panie.

25.03.2020

Zwiastowanie Pańskie. Prorok Izajasz mówi:  „Pan sam da wam znak”. Tym znakiem jest Maryja mówiąca Bogu „Tak” – „niech mi się stanie według słowa Twego”. Co mamy czynić? Zaufaj Panu już dziś . Nie ma innej drogi przez życie jak kierować się wolą Bożą. „Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę”. To dzięki otwartości Maryi na Boży plan i działanie Ducha Świętego Bóg stał się nam tak bliski : „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas”.  Bądź pozdrowiona Maryjo!  Znalazłaś łaskę u Pana. Urodzisz  dla nas Zbawiciela.  Bądź wola Twoja, Panie, cokolwiek się nie stanie.

Dzisiaj w południe o g.12.oo – zjednoczeni na modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem i naszymi Biskupami, chrześcijanie całego świata wzniosą modlitwę do Boga o ustanie epidemii niszczącej świat. Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki w swoim oświadczeniu napisał: “Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku”.

Cały Twój ! Jezu i Maryjo!

24.03.2020 r

Totus Tuus – cały Twój Jezu i cały Twój Maryjo ! wielu z naszej parafialnej wspólnoty dzisiaj wieczorem zawierzy raz jeszcze  swoje życie Jezusowi przez Maryję. Iść razem z Maryją przez życie to iść najkrótszą drogą do Serca Jezusa. Jakże krzepiący jest tekst proroka Ezechiela z dzisiejszej liturgii Słowa Bożego, mówiący o wodzie wypływającej spod Ołtarza Świątyni, która zamienia się  w rwący potok i wszystko co po drodze napotyka ożywia. Bóg nam daje strumienie łaski i swego błogosławieństwa. Jego pragnieniem jest napełniać nas swoim życiem – życiem , które nie umiera.  Ołtarz spod którego płynie “Woda żywa” – to Krzyż, to Ołtarz w naszej świątyni. Bogu niech będą dzięki za Jego łaskawość.

– Ojciec Święty Franciszek prosi o wspólną modlitwę w środę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o g.12.oo. ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki prosi abyśmy odmówili następujące modlitwy:  Anioł Pański, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo oraz następującą modlitwę :

“Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie, szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko Chorych i Matko Nadziei, módl się za nami!”.

ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki o g.12.oo modlić się będzie w Poznańskiej Katedrze. Bądźmy zjednoczeni we wspólnym wołaniu do Boga – zmiłuj się nad nami.

23.03.2020 r

Jezus ufam Tobie! Doprawdy – nie ma Wielkiego Postu, nie ma piękna Wielkiej Nocy i nie ma prawdziwego zmartwychwstania człowieka wraz z Jezusem, jeśli serce nie otworzy się na Boga. Wielkiego Postu nie można przeczekać, trzeba go codziennie przeżywać. Modlitwa pełna wiary i uczynki miłosierdzia. To wszystko jest możliwe w moim życiu. Wczoraj Jezus otworzył oczy niewidomemu. Pozwólmy sobie otworzyć oczy … a odkryjemy, że jest Bóg i że jest obok mnie drugi człowiek.

22.03.2020 r

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niech to będzie miejsce naszego spotkania z Jezusem poprzez stronę internetową naszej  parafii. Jezus dzisiaj w IV Niedzielę Wielkiego Postu mówi: “Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.”  Niewidomy, cudownie uzdrowiony przez Jezusa z dzisiejszej Ewangelii jest obrazem wszystkich, którzy przez sakrament chrztu świętego i pokuty odrodzili się do nowego życia w Chrystusie. Spójrzmy na siebie wzajemnie oczami Jezusa, pełnymi miłości i miłosierdzia.