Uwaga Rodzice – w sobotę 5 grudnia o g.11,3o  odbędzie się katecheza online –

komputer – program Zuum, potrzebne namiary : Meeting ID : 6648748841 oraz Pasword: 0ZKh1Y

proszę 5 minut przed 19.oo uruchomić program, tak abyśmy mogli punktualnie rozpocząć mogli spotkanie.

Katecheza z 28 listopada – Ustanowienie Sakramentu Pokuty
Zaraz po zmartwychwstaniu , pierwsze co uczynił Jezus : – ustanowił sakrament pokuty. Apostołom ( kapłanom ) w Wieczerniku dał władzę odpuszczania grzechów, wielką władzę . To Bóg przebacza ( kapłan pośredniczy )  –  ile ta władza odpuszczania grzechów przyniosła szczęścia ludziom,  którzy popełnili grzech – stracili Boga – Jego życie – Jego łaskę – a teraz mogą wrócić ? Dziękujmy Jezusowi za dar Sakramentu Pokuty
Po co Jezus przyszedł na ziemię ?- aby nas zbawić, aby złożyć ofiarę z życia na ołtarzu Krzyża za nasze grzechy. Za połamane przykazania.
Pan Jezus znalazł sposób  abyśmy mogli obmywać swoje serca w Jego miłości i przebaczeniu – ustanowił Sakrament Pokuty . Teraz tylko potrzeba abyśmy do Niego przyszli i szczerze się wyspowiadali , żałowali za swoje grzechy i postanowili poprawę życia i w końcu naprawili wyrządzone krzywdy. ( 5 warunków spowiedzi św.)
Kapłani odtąd w konfesjonałach czekają – aby grzesznikom odpuszczać grzechy.
To jest pragnienie Jezusa – nas ocalić przed potępianiem wiecznym – po to przychodzi na ziemię – aby nikt nie zginął, ale by był tam gdzie jest Jezus w Domu Ojca.
Zadanie: powtórzyć i znać na pamięć: 10 Przykazań Bozy i 5 Przykazań kościelnych, jedno przykazanie i miłości Boga i bliźniego oraz  5 warunków spowiedzi św. a także wiedzieć czy jest grzech? Jest to świadome i dobrowolne złamanie przykazania
Roraty – każde dziecko winno być kilka razy na roratach – nie doświadczyć rorat to nie doświadczyć tęsknoty za Jezusem  

Katecheza z dziećmi będzie w sobotę 21 listopada o g.11.3o – również 5 minut wcześniej się logujemy – i punktualnie zaczynamy – proszę o 100% obecność

 

Uwaga Rodzice !

program Zuum, potrzebne namiary : Meeting ID : 6648748841 oraz Pasword: 0ZKh1Y – ja rozpocznę transmisje 5 minut wcześniej to znaczy o g.11.25 – proszę  w tym czasie się zalogować – proszę aby dzieci miały zeszyty przy sobie –

Spotkanie z Rodzicami – listopad 2020

 1. Dekalog – W październiku zobowiązaliśmy się przeprowadzić katechezy na temat 10 Przykazań Bożych i kościelnych
 2. Warunki spowiedzi św. ( poniżej )
 3. Formuła spowiedzi św. ( poniżej )
 4. Adwent – roraty – poświęcenie książeczek ( I niedziela adwentu g.12.15  katedra  )

Uwaga – zadanie na listopad , grudzień i styczeń

Dzieci klas III – opanowane już powinny mieć : 10 Przykazań Bożych,  Przykazanie miłości Boga i bliźniego  i 5 Przykazań kościelnych – ( łącznie z umiejętnością zadnia sobie pytania czego od nas oczekuje Pan Bóg w poszczególnym przykazaniu ) i Grzechy Główne.

Należy nauczyć dzieci 5 warunków spowiedzi św. ze znajomością tego co one co oznaczają

Przygotowanie do spowiedzi św.  rozpoczyna się od modlitwy do Ducha Świętego, by pomógł nam przypomnieć sobie grzechy popełnione od ostatniej ważnej spowiedzi św., a potem z żalem i szczerze się wyspowiadać.

Pięć warunków spowiedzi św. 

1.Rachunek sumienia  –   jest to dokładne  przypomnienie sobie popełnionych grzechów od ostatniej ważnej spowiedzi św.

2.Żal za grzechy – jest to smutek duszy, która uświadamia sobie, że obraziła Boga, że zdradziła i połamała przykazania Boże.

3.Mocne postanowienie poprawy – jest to szczera wola zmiany i poprawy życia oraz nie popełniania więcej grzechów

4.Szczera spowiedź św.  – jest to szczere i zwięzłe wyznanie wszystkich popełnionych grzechów

 1. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu za popełnione i odpuszczone grzechy – jest to odprawienie pokuty zadanej przez kapłana i naprawienie krzywd wyrządzonych bliźnim.

Formuła spowiedzi św.

Przed spowiedzią św. dziecko przygotowuje się w domu i w kościele na modlitwie. Najpierw dziecko czyni rachunek sumienia, żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy – po czym następuje szczera spowiedź św. Dziecko spowiada się u kapłana, który zastępuje Boga na ziemi i wyznaje w postawie zaufania, bez lęku swoje grzechy.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus . ( na wieki wieków Amen) .W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jestem uczniem klasy III . Ostatni raz u spowiedzi św. byłem przed ………np. miesiącem. Pokutę zadaną przez kapłana odprawiłem, żadnego grzechu nie zapomniałem i nie zataiłem. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami………...( mówię grzechy …przy grzechach ciężkich mówię ile razy je popełniłem …przy grzechach lekkich mówię ogólnie np. czasami, często, rzadko , a kiedy wszystkie grzechy wyznam kończę spowiedź i mówię:  Już więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie serdecznie żałuję. Postanawiam się poprawić, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. (Kapłan daje naukę i zadaje pokutę, którą staramy się wypełnić – odprawić zaraz po spowiedzi, po czym udziela rozgrzeszenia. A kiedy już wypowie formułę rozgrzeszenia mówi: Wysławiajmy Pana bo jest dobry dziecko dopowiada: Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki .  kapłan kończy  : idź w pokoju Pan odpuścił Tobie grzechy. Dziecko idzie przed ołtarz dziękować Bogu za okazane miłosierdzie i odprawić pokutę.  

Konferencja – Rodzice – listopad 2020

1.Deus dixit – 10 Przykazań – Do kogo pójdziemy Ty masz słowa życia wiecznego..Sobór rozpoczyna się od wniesienia Księgi Pisma Świętego.Musimy rozumieć – pośród sakramentów  – jakie znaczenie ma Słowo Boże w życiu i posłudze Kościoła. św. Hieronim : „ nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa.

 1. Słowo Boże świat stworzyło
 2. Słowo Boże świat zbawiło
 3. Słowo Boże świat nieustannie  uświęca i prowadzi do głębszego poznania natury życia.

Słowo Boże jest nierozdzielne od Kościoła.

 1.  Ono było Kościołowi głoszone.
 2. Ono było w Kościele spisane
 3. i ono jest przez Kościół tłumaczone.

Ignorancja Słowa Bożego jest ignorancją Chrystusa. Nie można się zbliżyć do Jezusa nie zbliżając się do Jego Ewangelii.

Benedykt XVI powiedział: Trzeba rozumieć, że Słowo Boże nie tylko oznajmia ale i przemienia.

Celem czytania Pisma św. jest nawrócenie człowieka.

 Pismo św. nie jest bajką ale rzeczywistością

Ogromnie ważną rzeczą jest obecność Słowa Bożego w Rodzinie. Jak to zrobić : są drukowane – są w internecie  – ważne, aby:

a. czytać, b.rozumieć,c. przyjmować – pozwolić się prowadzić. Uwierzyć w Słowo, które daje Bóg.

Kupuje się wiele bajek ale i filmy opowiadające historie biblijne – trzeba wprowadzić i trzeba odpowiednio zakończyć, aby to nie było tak jak ze zwykłym przełączeniem programu. Aby nie były to historie podobne do przygód Przyczółki Mai czy nawet Małego Księcia. ( słyszałem już dziecko , które mówiło do rodziców,  aby puścili mu bajkę o Jezusie )

 Rzecz w tym, aby Biblia nie leżała z warstwą kurzu  na półce w domu – trzeba do niej sięgać, trzeba ją czytać i rozważać. Może przed jedzeniem – może fragmentem psalmów…

Roman Brandsteter : Będziesz biblie nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie. A gdy się zestarzejesz dojdziesz do przekonania , że wszystkie książki jakie przeczytałeś  w życiu są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.

Św. Teresa: W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy Ewangelii – w niej znajduję wszystko co konieczne dla mojej biednej duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens

Chiara Lubich – wojna – do schronu zabiera Ewangelie – Ona staje się jedynym światłem – a później Słowem życia – dzisiaj żyją tym Słowem Życia na całym świecie  

( mamy mocną wiarę obecność Jezusa w Eucharystii – czy taką samą wiarę mamy w obecność Boga w Słowie Bożym, które od Niego pochodzi. Pismo św. jest źródłem wszelkiej prawdy zbawiennej i moralnej . Pismo św. To nie podręcznik do geografii ale słowo Boże przez które wejść może człowiek w relacje z Bogiem. )

 …………………………….

Drodzy Rodzice ! Prosiłem aby dzieci razem z wami przerobiły : 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań kościelnych, 7 grzechów głównych, – mam nadzieję że to uczyniliście. dzieci muszą znać Boże przykazania i rozumieć: czego Bóg od nas w nich oczekuje.

Kolejne zadanie : nauczyć na pamięć dzieci : 5 warunków spowiedzi św. i objaśnieniem co one oznaczają oraz na pamięć formułę spowiedź św.

3.Poświecenie książeczek I niedziela Adwentu – w katedrze po mszy s.w o g.12.15 ( proszę rodziców aby z dziećmi przybyli do katedry – zajęli miejsce w jakiejkolwiek kaplicy – kaplic jest dużo – po mszy św. zawołam do prezbiterium i poświecę książeczki które sam dla nich zakupię )

4.Roraty, to msza św. w zwykłe dni adwentu o g. 6.3o rano – przygotowująca nas na Boże Narodzenie. Roraty będą odprawiane  w katedrze gdyż jest możliwość uczestnictwa dla większej ilości parafian. Zachęcam, aby przynajmniej kilka razy dziecko uczestniczyło w roratach i doświadczyło misterium wyczekiwania na przyjście Boga.

Akt chrztu świętego

////////

 

Drodzy Rodzice! proszę aby dzieci już na pamięć przy codziennej modlitwie odmawiały: 10 Przykazań Bożych, 5 Przykazań kościelnych , Przykazanie miłości Boga i bliźniego oraz 7 grzechów głównych.
Praca z dziećmi musi być prowadzona w bardzo przyjaznej atmosferze
Prosiłem Was, abyście przez 10 dni codziennie przerabiali jedno przykazanie ( poniżej ) – po pierwsze co znaczy oraz po drugie czego oczekuje od na s Bóg w tym przykazaniu i pytania do rachunku sumienia. Wciąż powtarzamy dzieciom : Boga kocha ten kto spełnia Jego przykazania.

Katecheza –  czym jest grzech – 24  października 2020

Grzech pierworodny ?

największe nieszczęście, które wydarzyło się na początku dziejów w raju  

Czym jest grzech ?

grzech jest dobrowolnym i świadomym złamaniem woli Bożej, która objawia się w 10 Bożych Przykazaniach, 5 Przykazaniach kościelnych, w przykazaniu miłości Boga i bliźniego  i w nauce Pana Jezusa – w Ewangelii oraz nauce Kościoła.

Grzech w istocie jest nieposłuszeństwem wobec Boga, niszczy więź człowieka z Bogiem i prowadzi do samozniszczenia – śmierci wiecznej   

Co to jest grzech ciężki i lekki ?

Grzech ciężki, jest wtedy gdy świadomie i dobrowolnie łamiemy Boże przykazania np. zapieramy się Boga, nie modlimy się, opuszczamy Mszę św., nie czcimy rodziców, zabijamy, cudzołożymy, kradniemy, kłamiemy, łamiemy posty…

Grzech lekki – powszedni jest łamaniem Bożych przykazań w rzeczach drugorzędnych i hamuje rozwój duchowy  

Co tracimy popełniając grzech ?

Kto popełnia grzech ciężki – traci łaskę uświęcającą i naraża się na potępienie.   Pozostaje nawrócenie, dobra spowiedź , szczery żal za grzechy i postanowienie poprawy       

sposoby popełnienia grzechu, np.:

–       myślą – zazdrość, gniew, myśli nieskromne,

–       mową – kłamstwo, przezywanie, przekleństwa,

–       uczynkiem – złe czyny, pobicie, kradzież,

–       zaniedbaniem – brak modlitwy, bałagan w swoich rzeczach, nieustąpienie miejsca.

Tekst : Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu….. że bardzo zgrzeszyłem: myślą , mową, uczynkiem i zaniedbaniem….

 Sumienie – każdy ma sumienie – Bóg porusza nas  – mówi przez nasze sumienie – to czyń a tamtego unikaj – to jest dobre a tamto jest złe.

 

Rachunek sumienia      

1.”Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną /Wierzyć w Boga – to znaczy kochać Go i być Mu posłusznym – rozmawiać z Nim, ufać Mu, poznawać Go i oddawać Mu cześć / czy modlę się codziennie rano i wieczorem ? czy jestem skupiony na modlitwie?

2.“Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno” / Imiona Boga i Matki Najświętszej oraz wszystkich świętych wypowiadamy z szacunkiem i miłością – czy obrażałem Boga słowami? jak często bezmyślnie wypowiadałem Imię Boga i żartowałem ze świętych ?  jak często przeklinałem ?  – kiedy i dlaczego nie szanowałem miejsc i rzeczy poświęconych Panu Bogu? (krzyże, święte obrazy, medaliki, Pismo Święte, kościoły), jak często bezmyślnie przysięgałem na Pana Boga

3„Pamiętaj abyś dzień święty święcił” /W dzień święty Pan Bóg gromadzi nas w  kościele na Mszy św. i chce abyśmy  w niedzielę wypoczywali i przebywali z najbliższymi / ile razy z własnej winy opuściłem Mszę św. w niedzielę i w święta? jak często spóźniałem się do kościoła? czy na Mszy św. byłem skupiony, rozmodlony, czy śpiewałem razem z ludźmi w kościele? Czy niedziela była dniem wypoczynku? czy podejmowałem wykonywanie prac niekoniecznych ?

4..„Czcij Ojca swego i matkę swoją” /  Rodzice przekazali nam największy skarb : życie nasze. Pan Bóg chce, abyśmy ich kochali, szanowali i okazywali posłuszeństwo . Szanować mamy   również starszych, kapłanów i nauczycieli / – czy zasmucałem rodziców? czy byłem rodzicom posłuszny  czy mówię rodzicom, że ich kocham? czym denerwowałem nauczycieli, katechetów ?  czy ich szanuję? czy modlę się za rodziców?  

5.  „Nie zabijaj” / troszczyć się o zdrowie i życie swoje oraz innych pamiętając , aby nie bić , nie dokuczać, nie złościć się, nie denerwować, nie przezywać. Mamy też dbać o przyrodę i nie męczyć zwierząt./  – kiedy i jak narażałem swoje życie i zdrowie swoje i bliźniego? ( np. przez zabawy na ulicy, bójki, nieostrożność) czy paliłem papierosy, czy piłem alkohol?   czy przestrzegałem znaków drogowych? – czy ktoś musiał cierpieć z mojego powodu ? – czy dręczyłem zwierzęta,  ptaki lub owady?   – czy szanowałem zieleń?

6 i 9  Nie cudzołóż” i   „Nie pożądaj żony bliźniego swego  / słowa nie cudzołóż  nakazują nam mieć czyste  spojrzenia, myśli, słowa i uczynki – zachowywać skromność i wstydliwość .  – czy byłem nieskromny w swoich myślach, słowach , spojrzeniach i uczynkach? – czy oglądałem bezwstydne filmy, gazety, obrazki czy rysunki? – czy mówiłem wulgarnie  o ludzkim ciele?  czy bawiłem się bezwstydnie ?

7 i 10  Nie kradnij” i  „Ani żadnej rzeczy która jego jest”  / Pan Bóg pragnie abyśmy szanowali własność swoją cudzą i wspólną i oddawali rzeczy pożyczone i wspomagali biednych w potrzebie i pamiętali o słowach Jezusa : „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia  dostąpią / – czy kradłem ? czy niszczyłem własność wspólną? – czy zawsze zwracałem resztę pieniędzy po zrobieniu rodzicom zakupów ?   

8 .Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. / Pan Jezus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Pan Jezus gotowy był oddać za  prawdę swoje życie na Krzyżu . Kochamy Boga i ludzi gdy mówimy   prawdę  /- kogo i jak często okłamywałem ? – czy zdarzyło się  niewinnie kogoś oskarżyć? czy masz odwagę przyznać się do winy ?

Przykazanie miłości Boga i bliźniego. Jakie inne krzywdy wyrządziłem ludziom ?

Przykazania kościelne ! czy uczestniczyłem  we Mszy św. w niedzielę i święta? czy spowiadam się co miesiąc?- czy przyjmowałem  z należytym skupieniem i przygotowaniem Jezusa w     Komunii  świętej ? czy zachowywałem posty w piątki,? – czy troszczę się o swój kościół parafialny ? Grzechy Główne – czy byłem pyszny, chciwy, zazdrosny, nieumiarkowany w jedzeniu i piciu, czy byłem leniwy, nieczysty , czy się gniewałem

 

Plan katechez i spotkań dla Rodziców dzieci kl. III  przygotowujących się do I komunii św. w roku – 2020/2021  – I Komunia św. odbędzie się  w niedzielę 25 kwietnia  2021 roku o g.13.15 w katedrze  

18 listopada –  g.19.oo – środa – katecheza dla Rodziców – salka

29 listopada –  g.11. oo – niedziela – poświęcenie książeczek do nabożeństwa w kościele św. Małgorzaty

1 stycznia Nowy Rok – Msza św. o g.11.oo Msza św. oraz Adoracja N. Sakramentu o g.16.oo – w której uczestniczą Dzieci kl. III wraz i Rodzicami w  kościele św. Małgorzaty   

10 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego – Odnowie Przyrzeczeń Chrztu Świętego -kościół św. Małgorzaty godzina 11.oo i poświęcenie świec

3 luty – środa – g.19.oo salka –  katecheza dla Rodziców  – salka  

3 marca – g.19.oo – środa – katecheza dla Rodziców – salka

1 kwietnia – Wielki Czwartek – g.19.oo – Rodzice z Dziećmi klas III uczestniczą we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej  – ks. Arcybiskup umywa nogi  Ojcom Dzieci 

3 kwietnia  – Wielkanoc – g.22.oo – Rodzice z Dziećmi uczestniczą w Uroczystej Rezurekcji w Katedrze

14 kwietnia – 19.oo salka – katecheza dla Rodziców –  salka

  PLAN Katechez dla dzieci kl. III 

 21 listopada – g.11.3o – temat:  5 warunków spowiedzi św.

28 listopada – g 11.3o -temat:  Pan Jezus ustanawia Sakrament Pokuty

5 grudnia – g.11.3o  – temat: Rozmnożenie chleba -zapowiedź  ustanowienia Eucharystii

6  luty – g.11.3o – temat: Wielki czwartek – ustanowienie Eucharystii

27 luty – g.11.3o – temat : Msza św. – szaty, naczynia, księgi

6  marca – g 11.30 – temat : Jawnogrzesznica, paralityk i Syn Marnotrawny 

20 marca -11.3o   temat: – ostatnie przygotowanie do spowiedzi św.

I Spowiedź św. – 27 marca g.11.3o kościół św. Małgorzaty

17  kwietnia godz. 11.3o  – temat : Komunia św. – zjednoczenie z Jezusem

 

Próby przed Komunią : 19 i 20 kwietnia g. 18.0o –

spowiedź przed Komunią św. 24 kwietnia g. 11.3o

I Komunia św. 25 kwietnia – g.13.15 katedra  

  Uwagi :

 1.Obecność obowiązkowa Rodziców na swoich spotkaniach oraz Dzieci na wszystkich katechezach

2.Rodzice z Dziećmi w każdą niedzielę uczestniczą we Mszy św. o godz.11.oo .

3.Rodzice pomagają dzieciom  opanować podstawowy materiał pamięciowy. Opanować na pamięć: 10 Przykazań Bożych, Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Pod Twoją obronę uciekamy się, 5 Przykazań kościelnych  i 5 warunków spowiedzi św. i Formułę Spowiedzi św. oraz  Wierzę w Boga  (Skład Apostolski )

4.Metrykę chrztu dziecka dostarczyć na październikową katechezę dla rodziców                    

5.Proszę, aby chłopcy zapisali się do GRONA MINISTRANTÓW – w najbliższą niedzielę już znaleźli miejsce swoje w prezbiterium przy ołtarzu. Bardzo ważne jest uczestnictwo Dzieci w Nabożeństwach: Różaniec – październik, Roraty – grudzień – Droga Krzyżowa – WIELKI POST 

 DODATKOWO – na stronie internetowej : www.katedra.archpoznan.pl – w dziale GRUPY duszpasterskie – rozdział : Przygotowanie dzieci do I Komunii św. – (strona naszego kontaktu) 

 Ks. Ireneusz Szwarc –           Proboszcz

Dla dzieci w wieku szkolnym prowadzona jest katecheza przygotowująca do I Komunii św. i dotyczy dzieci klas I,II,III . Katecheza prowadzona jest raz w miesiącu w Laboratorium wiary przy probostwie katedralnym. Prowadzona jest przez ks. proboszcza Ireneusza Szwarca oraz katechetkę Halinę Monkiewicz.
W każdą niedzielę o g.11. w kościele św. Małgorzaty odprawiana jest Msza św. szkolna z kazaniem dla dzieci. W jej przygotowanie angażują członkowie Apostolatu dziecięcego.

Dzieci zapraszane są do udziału w grupach parafialnych: chłopcy do ministrantów, a dziewczynki do kręgu misyjnego.

W różnych okresach liturgicznych są odprawiana specjalne nabożeństwa dla dzieci np. różańcowe w październiku o g.17.30 , roraty w adwencie o g.6.30, Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście o godz.17.30, nabożeństwa majowe o godz.17.3o , – wszystkie w kościele św. Małgorzaty

Spowiedź  św. dla dzieci w I czwartek i w I piątek miesiąca o g.17.oo do 18.oo w kościele św. Małgorzaty

Pierwsza Komunia sw Katedra 2012 RW (207)P